Ý nghĩa của từ nhận định là gì ?

nhận định nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ nhận định nhận định nghĩa là gì?
9/10 1 bài đánh giá

nhận định nghĩa là gì ?

đg. (hoặc d.). Đưa ra ý kiến có tính chất đánh giá, kết luận, dự đoán về một đối tượng, một tình hình nào đó. Nhận định tình hình. Một nhận định thiếu cơ sở thực tế.

nhận định nghĩa là gì ?

. Đưa ra ý kiến có tính chất đánh giá, kết luận, dự đoán về một đối tượng, một tình hình nào đó. | : '''''Nhận định''' tình hình.'' | : ''Một '''nhận định''' thiếu cơ sở thực tế.''

nhận định nghĩa là gì ?

đg. (hoặc d.). Đưa ra ý kiến có tính chất đánh giá, kết luận, dự đoán về một đối tượng, một tình hình nào đó. Nhận định tình hình. Một nhận định thiếu cơ sở thực tế.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "nhận định". Những từ phát âm/đánh vần giống như "nhận � [..]

nhận định nghĩa là gì ?

anubujjhati (anu + bhdh + ya), anubujhana (trung)

A-Z