ka meaning and definition

ka meaning

ka hay kara/ karaoke
Từ karaoke bắt nguồn từ sự kết hợp từ kara, có nghĩa là không (cũng như trong môn võ karate - từ kara có nghĩa là tay không) với từ oke (viết tắt của từ okesutora) và có nghĩa là dàn nhạc. Thay bằng việc có cả âm nhạc và xướng âm, các đĩa karaoke chỉ có âm nhạc thôi. Phần hát dành cho người biểu diễn trực tiếp (và không phải là chuyên nghiệp), người sẽ cầm microphone và hát theo văn bản bài hát trên màn hình.

ka meaning

Ka, còn gọi là Sekhem Ka, là pharaông Thượng Ai Cập thời Tiền triều đại. Ka trị vì ở Abydos vào cuối thế kỷ 32 hoặc đầu thế kỷ 31 TCN và được mai táng ở Umn el-Qa'ab. Ông được xem là người kế vị của Iry-Hor và là tiên vương của Narmer. Thông qua nhiều hiện vật, ông đư� [..]

ka meaning

Ka, còn gọi là Sekhem Ka, là pharaông Thượng Ai Cập thời Tiền triều đại. Ka trị vì ở Abydos vào cuối thế kỷ 32 hoặc đầu thế kỷ 31 TCN và được mai táng ở Umn el-Qa'ab. Ông được xem là người kế vị của Iry-Hor và là tiên vương của Narmer. Thông qua nhiều hiện vật, ông đư� [..]

ka meaning

Ka, còn gọi là Sekhem Ka, là pharaông Thượng Ai Cập thời Tiền triều đại. Ka trị vì ở Abydos vào cuối thế kỷ 32 hoặc đầu thế kỷ 31 TCN và được mai táng ở Umn el-Qa'ab. Ông được xem là người kế vị của Iry-Hor và là tiên vương của Narmer. Thông qua nhiều hiện vật, ông đư� [..]

ka meaning

Ka, còn gọi là Sekhem Ka, là pharaông Thượng Ai Cập thời Tiền triều đại. Ka trị vì ở Abydos vào cuối thế kỷ 32 hoặc đầu thế kỷ 31 TCN và được mai táng ở Umn el-Qa'ab. Ông được xem là người kế vị của Iry-Hor và là tiên vương của Narmer. Thông qua nhiều hiện vật, ông đư� [..]

ka meaning

Ka, còn gọi là Sekhem Ka, là pharaông Thượng Ai Cập thời Tiền triều đại. Ka trị vì ở Abydos vào cuối thế kỷ 32 hoặc đầu thế kỷ 31 TCN và được mai táng ở Umn el-Qa'ab. Ông được xem là người kế vị của Iry-Hor và là tiên vương của Narmer. Thông qua nhiều hiện vật, ông đư� [..]

Read also:

AA meaning

The most commonly used type of battery

A_A meaning

a "very" happy face/smiley

AA-12 meaning

Probably one of the best shotgun in the world, But the worst gun in the video game "Call of Duty: Modern Warfare 2".

aa3 meaning

Often used abbreviation for the popular vertical jump training program called 'Air Alert 3'

Aa3dy meaning

A word which first originated in the middle east, (Arab Nations, Arabic) means that something or anything is normal or original, but in modern use of this word for north-American ARABS, now means that something is "sick", "ill", "cool", "chill"

ALL POPULAR WORDS IN A-Z